Algemene voorwaarden Garage Gwijde bv

Versie 0.1

De hierna vermelde algemen voorwaarden zijn van toepassing voor online bestellingen via www.gwijde.com.  De klant dient steeds de algemene voorwaarde voor online verkoop te lezen en te bevestigen dat hij deze algemene voorwaarden aanvaardt, zoniet kan hij de bestelling niet afronden.


Artikel 1 – definities: In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; www.gwijde.com

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings  en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


1 .Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen, offertes en overeenkomsten van Garage Gwijde BV zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen wordt door Garage Gwijde BV expliciet van de hand gewezen.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Garage Gwijde worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van Garage Gwijde BV door ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Garage Gwijde BV behoudt zich het recht deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.


2. Overeenkomst

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Garage Gwijde BV. Elke bestelling wordt automatisch bevestigd en geaccepteerd. Garage Gwijde BV is gerechtigd geaccpeteerde bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Garage Gwijde BV dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door het zenden van een bestelling, doch uitsluitend door schriftelijke orderbevestiging van Garage Gwijde BV. Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.Indien er met een offerte akkoord wordt gegaan, gaat u tevens automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden, en is er een overeenkomst gesloten. Dit staat ook nadrukkelijk als opmerking bij een offerte vermeld.


3. Prijzen / Aanbiedingen / betalingen 

Alle aanbiedingen van Garage Gwijde BV zijn vrijblijvend en Garage Gwijde BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

De prijzen zijn , tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling danwel vooruitbetaling per bank, en levering in een van de vestigingen van Garage Gwijde BV.

Garage Gwijde BV behoudt zich het recht voor tot stand gekomen overeenkomsten danwel bestellingen eenzijdig te annuleren in het geval van onjuiste danwel gewijzigde prijsinformatie, productspecificaties of levertijden. De klant zal hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gesteld worden; Garage Gwijde BV kan in een dergelijk geval nimmer aansprakelijk gesteld worden voor evt. door klant gemaakte danwel te maken kosten anders dan vergoeding van het aankoopbedrag indien dit reeds voldaan zou zijn.

Alle prijzen zijn vermeld in euros inclusief BTW  , inclusief verpakkingskosten en inclusief afleveringskosten .

Betaling dient te geschieden per overschrijving .


4.Retourzendingen / Afkoelingsperiode/herroepingsrecht

Bij Garage Gwijde BV kunt u een artikel binnen 14 werkdagen, (startend vanaf de eerste werkdag) van  uw reservatie of bestelling afstappen zonder opgaaf van redenen en zonder andere bijkomende kosten an deze voorzien door het Wetboek.

Het is wel van belang dat het product compleet en ongebruikt is en in de oorspronkelijke en onbeschadigde staat, zonder inschrijving en  zonder verhoging van kilometerstand ). Producten die beschadigd of gebruikt zijn komen niet voor ruiling of restitutie in aanmerking. Voordat u een artikel retour zou zenden ,dient u  het artikel voorafgaand retour gemeld te worden via de retourbutton in het account . De kosten , het risico voor het retour sturen van een artikel zijn voor rekening van de klant. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien bovenstaande punten niet in acht worden genomen kunnen wij de artikelen niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken, of u een ander artikel toesturen.


Bovenstaande afkoelingsperiode/herroepingsrecht is niet zonder meer van toepassing op alle artikelen die Garage Gwijde BV verkoop. De uitzonderingen op de afkoelingsperiode zijn:

1. Artikelen die om hygienische redenen niet geruild kunnen worden zoals zetelhoezen.

2. Artikelen die gebruikt, beschadigd, geopend of incompleet zijn.

3. Producten die speciaal tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specifieke wensen van de koper en derhalve van persoonlijke aard zijn, zoals voeruitgen die volgens specifieke en essentiële voorwaarden werden geproduceerd op vraag van de consument.


In het uitzonderlijke geval dat een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Garage Gwijde BV zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren, op voorwaarden dat het product in oorspronkelijk staat blijft (zonder schade, zonder inschrijving, zonder kilometer verhoging)

De koper is verplicht de kosten van het terugzenden van het bestelde artikel voor zijn of haar rekening te nemen. 


Garage Gwijde BV betaalt in beginsel binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling het ontvangen bedrag voor het teruggezonden artikel aan de koper terug. Het artikel dient, zoals eerder omschreven, onbeschadigd en in onaangebroken originele staat, met orignele documenten aan Garage Gwijde BV teruggestuurd te worden. Indien een product dat teruggezonden is, naar het oordeel van Garage Gwijde BV schade opgelopen heeft door een handeling of nalatigheid van de koper of anderszins voor risico van de koper komt, stelt Garage Gwijde BV de koper hiervan per e-mail in kennis, waarna Garage Gwijde BV het voor het product betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade binnen 30 dagen aan de koper terugbetaalt. Als het artikel dusdanig beschadigd is zodat het niet meer te verkopen is, dan kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken of u een ander artikel toesturen en sturen wij dit artikel dan weer retour aan de klant


5. Levering

De door Garage Gwijde BV opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor afhaling door u, tenzij anders overeengekomen.

De kosten van het transport van de producten zijn voor rekening van de koper tenzij op de website van Garage Gwijde BV anders is aangegeven.

Garage Gwijde BV tracht de termijn van levering zoveel mogelijk na te komen. Het verzuim van Garage Gwijde BV treedt echter pas in, wanneer de levering door Garage Gwijde BV niet uiterlijk binnen dertig werkdagen, te rekenen van de dag waarop de koper zijn bestelling bij Garage Gwijde BV heeft betaald, is nagekomen.  Normale levertijd van een bestelling is ongeveer 10 werkdagen na betaling .

Garage Gwijde BV kiest de manier van bezorgen. Garage Gwijde BV behoud zich het recht om bij bepaalde artikelgroepen de verzendkosten behorend bij de hiervoor meest geschikte verzendmethode te berekenen en/of aan te passen. Achteraf te veel betaalde verzendkosten worden niet vergoed.


6. Risico

Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

Garage Gwijde BV is gerechtigd tot het doen van deelleveringen, hiervoor kunnen extra kosten voor in rekening gebracht worden. Verzenden vanaf de vestiging van MGarage Gwijde BV naar de klant gebeurt door te geschte verzendmethode gekozen door Garage Gwijde BV, en is altijd in naam en voor risico van Garage Gwijde BVn. De kosten en het risico voor het retour sturen van een artikel naar Garage Gwijde BV, zijn voor rekening van de klant. Indien u als klant uw NAW gegevens fout, of onvolledig achterlaat tijdens het bestellen, dan is Garage Gwijde BV niet verantwoordelijk voor vertragingen en zoekraken tijdens het verzend proces. U bent als klant zelf verantwoordelijk dat u ons de juiste NAW gegevens vertrekt.


7 .Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering/bezichtiging te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Garage Gwijde BV daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Garage Gwijde BV de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet om producten die tijdens het verzenden zoek- of beschadigd zijn geraakt

De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

De aansprakelijkheid van Garage Gwijde BV blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Garage Gwijde BV de klant maximaal in rekening had kunnen brengen. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Garage Gwijde BV ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.


8. Elektronische communicatie en bewijs


Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Garage Gwijde BV (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Garage Gwijde BV niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Garage Gwijde BV

De administratie van Garage Gwijde BV geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.


9. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Garage Gwijde BV in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Garage Gwijde BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Garage Gwijde BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


10. Klachten

Alle klachten die de koper heeft met betrekking tot zijn bestelling, worden door de afdeling Klantenservice Garage Gwijde BV serieus in behandeling genomen.


11. Garantie 

Op de door Garage Gwijde BV geleverde prodcuten zijn de garantiebepalingen van toepassing van het desbetreffende merk. In de meeste gevallen komt dit neer op een standaard fabrieksgarantie van 3 jaar (Mazda) / fabrieksgarantie van 5 jaar (Suzuki)/ fabrieksgarantie van 5 jaar (Isuzu)/ wettelijke garantie op tweedehandsvoertuigen  .

Voor de garantievoorwaarden van het merk verwijzen we naar hun garantievoorwaarden.

Deze garantie omvat herstellingen (onderdelen en werkuren. Herstel  geschiedt te onze keuze en door onze werkplaats, na onze diagnose.

Om van de garantie gebruik te maken, dient u het artikel, alsmede het origineel van uw factuur aan ons te bezorgen, onder opgave van uw klacht, dit na afpsraak. 

Uw garantie vervalt bij schade ten gevolg van foutief gebruik of nalatig onderhoud, onoordeelkundig gebruik, (over)verhitting door verwarmingsbronnen of het blootstellen van een artikel aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte, indien aan het artikel herstellingen of handelingen zijn verricht door onbevoegde personen, of indien de artikelen zijn gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn geleverd, zoals voor professionele of commerciële doeleinden, of schades voortkomend uit van buiten komend onheil, zoals brand, blikseminslag, natuurrampen et cetera. Uitgesloten van garantie zijn eveneens onderdelen die hersteld of vervangen dienen te worden ingevolge normaal te achten slijtage.

Voor reparatieverzoeken buiten garantie kunt u van te voren contact met ons opnemen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u of een derde lijdt door gebruik van een door ons geleverd artikel, tenzij de schade is ontstaan door ons opzet of grove schuld. Evenmin komen directe of indirecte kosten of schade, veroorzaakt door een buiten gebruik zijn van een artikel, voor vergoeding in aanmerking, tenzij veroorzaakt door ons opzet of grove schuld.


12.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgische recht van toepassing

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Belgie


13. Privacy 

Garage Gwijde BV verwerkt de persoonsgegevens van de koper en neemt ze op in een of meer van haar bestanden.

Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Garage Gwijde BV kunnen nakomen van de overeenkomst tussen Garage Gwijde BV en de koper, alsmede het kunnen doen van aanbiedingen aan de koper.

De persoonsgegevens van de koper die door Garage Gwijde BV  verwerkt worden, zijn alle gegevens die de koper invult op het bestelformulier bij het sluiten van de koopovereenkomst.

Indien de koper heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van alle aanbiedingen en overige activiteiten van Garage Gwijde BV verleent hij daarmee de uitdrukkelijke toestemming aan Garage Gwijde BV voor het doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen aan de koper.

Indien de koper geen prijs (meer) stelt op het door of namens Garage Gwijde BV doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen of overige activiteiten, kan de koper dit schriftelijk (per e-mail, telefoon of brief) laten weten. Garage Gwijde BV zet onmiddellijk de verwerking van de persoonsgegevens van de koper stop en anonimiseert deze gegevens voor statistisch onderzoek door of ten behoeve van Garage Gwijde BV


Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten


Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Garage Gwijde of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Communicatie


Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Garage Gwijde of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Cookies


Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Garage Gwijde of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.


Doeleinden


We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.


Uw persoonsgegevens worden door Garage Gwijde verwerkt en behoeven van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

-Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Garage Gwijde

-Het versturen van herinneringen van het onderhoud van uw wagen

-Om u op de hoogte te houden van de nieuwe modellen van de merken die Garage Gwijde vertegenwoordigt

-Om u op de hoogte te houden van de condities van de merken die Garage Gwijde vertegenwoordigt

-Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen


Derden


De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

•Het bekomen van informatie bij de invoerder/ verdeler betreffend het voertuig

•Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

•Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk,…)

•Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen


Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.


Tevens zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgegeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 


Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft,  U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking ervan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Veranderingen


Garage Gwijde kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde 04/06/2018.Keuzes voor persoonsgegevens


Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief, communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen.

Garage Gwijde BVBA

Ertbrandstraat 173-177

2950 Kapellen

03 664 25 65

Verantwoordelijke Danielle de Dooij


Cookies uitzetten


De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ”“services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.Vragen, klachten en feedback


We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid of mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons te nemen:


Garage Gwijde BVBA

Ertbrandstraat 173-177

2950 Kapellen

03 664 25 65

Verantwoordelijke Danielle de Dooij

privacy@gwijde.com


Openingsuren:


Ma - do : 8u- 12u    13u - 18u30

vr             8u- 12u    13u - 18u30


zat. :        9u - 12u    13u - 15u00 (enkel showroom)

(tijdens de zomermaanden ook op zaterdag gesloten)

zon:        gesloten.


Betalingen

Garage Gwijde


Ertbrandstraat 173-177

2950 Kapellen


+32 (0)3 664 25 65

info@gwijde.be